Προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Οι επτά Αναπτυξιακές Εταιρείες που λειτουργούν στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ έχουν τη μορφή Ανώνυμων Εταιρειών με μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης, Ενώσεις Αγροτών, Επιμελητήρια, Συλλόγους κλπ.

Θεσμικά εμπλέκονται κατ’ αποκλειστικότητα (σχεδιασμό-εφαρμογή-πληρωμή) του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER και του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εικοσαετής παρουσία τους δημιουργεί σημαντικές προστιθέμενες αξίες, ιδιαίτερα χρήσιμες και αναγκαίες και εφαρμόσιμες για μια ύπαιθρο της ΠΚΜ περισσότερο ανταγωνιστική.

 

Οι αξίες αυτές είναι:

Α) Η καινοτομία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του LEADER

Από την έναρξή της η Κ.Π. LEADER το 1991 είχε σαν στόχο να συμπληρωθούν και να διαφοροποιηθούν οι υπάρχουσες πολιτικές για την ανάπτυξη των ευαίσθητων περιοχών του Στόχου 1 και 5β της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα εργαλείο παρέμβασης που θα παρήγαγε διαφορετικού τύπου προσέγγιση της ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Για να ανταποκριθεί στο στόχο αυτό η Κοινοτική Πρωτοβουλία (ΚΠ) έφερε ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, καθένα από τα οποία εισήγαγε μια νέα μέθοδο προσέγγισης των αναπτυξιακών προβλημάτων των αγροτικών περιοχών.

Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:

 • Χωρική διάσταση
 • Η προσέγγιση από την βάση στην κορυφή
 • Η Ομάδα Τοπικής Δράσης
 • Ο κοινωνικοοικονομικός χαρακτήρας των δράσεων
 • Οι δεσμοί μεταξύ των δράσεων (ολοκληρωμένη προσέγγιση)
 • Δικτύωση σε Περιφερειακό, Εθνικό, Κοινοτικό επίπεδο και η διακρατική συνεργασία.
 • Οι τρόποι διαχείρισης και χρηματοδότησης.

 

Κάθε ιδιαιτερότητα επηρεάζει μια συγκεκριμένη πλευρά της κατάστασης των αγροτικών περιοχών και της αναπτυξιακής παρέμβασης που εφαρμόζεται μέσω της ΚΠ.

Η χωρική παρέμβαση, ο καθορισμός δηλαδή μιας αναπτυξιακής πολιτικής με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας ζώνης, επιτρέπει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων που στο παρελθόν θα είχαν υποτιμηθεί και την ανάδειξη αναπτυξιακών προσπαθειών που δεν επιτρέπονται από οριζόντιες πολιτικές.

Εδώ, η «από κάτω προς τα άνω» προσέγγιση ενθαρρύνει τη συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο για τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας των δράσεων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προστιθέμενης αξίας της ΚΠ LEADER: επηρεάζει το είδος των ενεργειών που υλοποιούνται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας και τα αποτελέσματά της.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του LEADER, τα προγράμματα αγροτικής οικονομίας συνδέονται με τους παράγοντες της τοπικής ανάπτυξης και μεταβάλλουν της παραδοσιακή προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης.

Από το συνδυασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του LEADER αναμένονται αποτελέσματα και επιπτώσεις που δεν θα είχαν επιτευχθεί μέσα από τις συμβατικές πολιτικές.

Από το συμπληρωματικό αποτέλεσμα που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η προστιθέμενη αξία.

 

Β) Εγκατεστημένη ισχύς γνώσης και στελέχωση των Αναπτυξιακών Εταιρειών

Η αξιόπιστη διαχείριση του προγράμματος LEADER από το σχεδιασμό, τη διεκδίκηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωση του, δημιουργεί αξίες χρήσιμες για όλο το φάσμα της ανάπτυξης της υπαίθρου.

-       Εγκατεστημένη γνώση σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία.

-       Στελέχη με γνώση των κανόνων της αγοράς και ειδικότερα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

-       Θεματική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία κατά την παραγωγικής τους διαδικασία.

-       Συγκεκριμένη επιχειρηματική πολιτική.

-       Συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

-       Περιφερειακή και διαπεριφερειακή δράση, όπως ακριβώς απαιτούν οι ανάγκες των καιρών.

-       Εμψύχωση – διάχυση ευκαιριών στο τοπικό επίπεδο.

 

Γ) Η μεθοδολογία εφαρμογής του LEADER το φέρνει πολύ κοντά στον πολίτη και τους ενεργούντες, προς τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

 

-       Την αγάπη για τον τόπο του.

-       Τον οδηγεί στο να πιστέψει στην προοπτική της τοπικής δυναμικής.

-       Αναδεικνύει τα θετικά στοιχεία της Περιφέρειας.

-       Τον οδηγεί στον να επενδύει στον τόπο του για τον ίδιο και τα παιδιά του.

 

Δ) Ανθρώπινο δυναμικό των Αναπτυξιακών Εταιρειών

 

Υπάρχει σε επίπεδο χώρας ένας ισχυρός και επιτόπια εγκατεστημένος μηχανισμός φορέων παραγωγής άμεσου αναπτυξιακού έργου, που είναι χρήσιμος στα πλαίσια ποιοτικής και περιφερειακής ανάπτυξης και το πιο σημαντικό, οι ΑΝΕΤ υποστηρίζονται από το σύνολο της εταιρικής σχέσης.

Συνοπτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν μόνο τις ομάδες έργου του LEADER+ και των δομών στήριξης του ΟΠΑΑΧ σύμφωνα με τα οποία:

 • Απασχολούνται σε αυτές συνολικά 605 στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Διαμορφώνονται συνολικά 6.624 έτη εμπειρίας.
 • Κατέχουν 105 τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Διαχειρίζονται, παρακολουθούν και πιστοποιούν 6.077 έργα συνολικού προϋπολογισμού 960.000.000 ευρώ.

 

Ε) Συνεργατικότητα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Αναπτυξιακών Εταιρειών

 

Στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) έχουν αρωγό τις σχετικές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. Με τη συνεργατική μας σχέση διασυνδέονται αποτελεσματικά το εθνικό και το τοπικό επίπεδο λήψης αποφάσεων και ευθύνης. Το πρόγραμμα είχε τους θεμελιωτές του, τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας, που με αυτά των ΟΤΔ δημιούργησαν τις βάσεις για την επιτυχημένη πορεία του στη χώρα.

 

ΣΤ) Ενίσχυση της γνώσης, επαγγελματισμός στην ύπαιθρο

 

Η ελληνική ύπαιθρος θα πρέπει να μετεξελιχθεί, να βελτιώσει την ικανότητά της να αφομοιώνει νεωτερισμούς, να υιοθετήσει την έννοια του ανταγωνισμού, της ποιότητας της καινοτομίας και τελικά της διαμόρφωσης και προσαρμογής στις ανάγκες της γνώσης και της αγοράς.

Ταυτόχρονα, οι δομές που τη στηρίζουν θα πρέπει να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να είναι μπροστά, ανοίγοντας δρόμους προς όφελος των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην ελληνική ύπαιθρο.

Η πρόβλεψη της φιλοσοφίας LEADER στο νέο κανονισμό 2014-2020 διευκολύνει τον ολοκληρωμένο πολυτομεακό και πολυταμειακό σχεδιασμό και εφαρμογή. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού ο ολιστικός σχεδιασμός ενισχύει τη συμπληρωματικότητα και τελικά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πόρων.

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περαιτέρω αξιοποίηση από την ΠΚΜ των ΑΝ.ΕΤ. αποτελεί μια ανέξοδη σχετικά κίνηση, αλλά πολλαπλά χρήσιμη λύση για πολλές δυσλειτουργίες και αδιέξοδα στην Αγροτική Ανάπτυξη.

Κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-202 θα μπορούσαν να αναλάβουν επι πλέον:

-       Το σύνολο των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο – ύπαιθρο στην ΠΚΜ για να έχουν ενιαίο σχεδιασμό και λογική. Πέραν δηλαδή των Αξόνων 3 και 4, των σχεδίων βελτίωσης κλπ.

-       Να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή της υπαίθρου και ιδιαίτερα στην οργάνωση των αγροτών σε ομάδες που προβλέπονται θεσμικά και όχι μόνο, με κύριο στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής στα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

-       Να εμπλακούν στην αποκέντρωση της έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας στον αγροτικό χώρο.

-       Να συμβάλλουν στη δημιουργία (εκ των ενόντων) ειδικών υποστηρικτών δομών και υπηρεσιών γενικά προς τις επιχειρήσεις της υπαίθρου και ειδικότερα των επιχειρήσεων παραγωγής – μεταποίησης – εμπορίας των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής.

 

Καταλύτης κάθε προσπάθειας τέλος, αποτελεί η ενίσχυση της γνώσης. Ενίσχυση της διαφοροποίησης – προσαρμογής ως προθάλαμος για καλύτερη αφομοίωση της φιλοσοφίας και των στόχων του, με συνέπεια την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Η ενίσχυση δηλαδή της έννοιας του «επαγγελματισμού». Αφορά και φορείς και πολίτες – κατοίκους της υπαίθρου. Αποτελεί την προϋπόθεση για πρόοδο και ανάπτυξη πάντοτε και ιδιαίτερα την κρίσιμη εποχή που ζούμε.