Προϋποθέσεις για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

Προϋποθέσεις για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

 • Το όραμα για την περιοχή
 • Η συμφωνία των τοπικών φορέων για το είδος της ζητούμενης ανάπτυξης
 • Οι στόχοι
 • Οι πολιτικές – θεσμικό πλαίσιο
 • Τα μέσα – προγράμματα ανάπτυξης
 • Οι πόροι
 • Ο ολοκληρωμένος και διεπιστημονικός σχεδιασμός
 • Η διαφοροποίηση (στην παραγωγή, στην οργάνωση, στη δράση, στη σκέψη)

Ακόμη,

 • Η πληροφόρηση
 • Τα στελέχη δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας
 • Ο ολοκληρωμένος και διεπιστημονικός σχεδιασμός
 • Οι Δομές Στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Το τελευταίο διάστημα, σημαντική θέση στο λεξιλόγιο των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διαδικασία της ανάπτυξης, κατέχουν οι έννοιες

 • ‘’Επιχειρηματικότητα με καινοτομία’’
 • ‘’προστιθέμενη αξία’’ και
 • ‘’δικτύωση’’

Η διαδικασία όμως της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι ισόρροπη και ολοκληρωμένη και να διαχέεται οριζόντια και κάθετα, προκειμένου να γίνει κτήμα των πολλών, πετυχαίνοντας της ενεργοποίησή τους.

Η ισόρροπη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο προϋποθέτει την ανισομερή καταμονή πόρων μεταξύ περιοχών, με έμφαση σε εκείνες που παρουσιάζουν υστέρηση, είτε λόγω εγγενών χαρακτηριστικών είτε λόγω έλλειψης δομών και φορέων για τη συστηματική προώθησή τους.

Οι παραπάνω φορείς και περιοχές ια πρέπει να στηριχθούν επιλεκτικά προκειμένου να βελτιώσουν τους όρους συμμετοχής τους ‘’στο καλάθι της ανάπτυξης’’

Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελεί η ‘’αύξηση της κινητικότητας’’ ανθρώπων, μέσων και ιδεών, χωρίς περιορισμούς ή φραγμούς, μέσα από σταθερούς δεσμούς συνεργασίας και στόχο την μείζονα προσπάθεια.

Μια τέτοια προσπάθεια ενισχύει αναπόφευκτα την εξωστρέφεια των περιοχών, με τη μεταφορά καινοτόμων και πετυχημένων πρακτικών και αποτυπώνεται στη Δικτύωση (ανθρώπινη και τηλεματική)

Επιπρόσθετα, οι πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, θα πρέπει:

 • Να αφορούν στο σύνολο της χώρας,
 • Να δίνουν έμφαση σε περιοχές με ειδικά προβλήματα,
 • Να είναι καινοτόμες και μεταβιβάσιμες,
 • Να προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών,
 • Να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των κατοίκων στις νέες προσπάθειες,

Οι πολιτικές για την ανάπτυξη θα πρέπει:

 • Να στηρίζονται στην έρευνα και τη σύγχρονη τεχνολογία,
 • Να αποτελούν κοινό στόχο σε τοπικό επίπεδο,
 • Να εντάσσονται σε μία ευρύτερη εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική.
 • Να ενισχύουν την εξωστρέφεια τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της οικονομίας,
 • Να αποτυπώνονται με μορφή Τοπικών Συμφώνων Ανάπτυξης.

Οι πολιτικές για την ανάπτυξη θα πρέπει:

 • Να στηρίζονται στη συστράτευση των δυνάμεων της κοινωνίας και της οικονομίας, με στόχο την βιωσιμότητα των προσπαθειών και του αποτελέσματος.
 • Να στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό των περιοχών για να είναι αυτοτροφοδοτούμενες.
 • Να στηρίζονται τοπικά και περιφερειακά από αξιόπιστες Δομές και Φορείς Στήριξης της ανάπτυξης με κοινωνικο-οικονομική δράση λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Δομές και Φορείς ανάπτυξης

Οι Δομές και Φορείς ανάπτυξης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

 • Περιφερειακή δράση με έντονη τοπική παρουσία σε κάθε Νομό.
 • Εγκατεστημένη γνώση (τεχνογνωσία) και χρήση σύγχρονων μέσων παραγωγής.
 • Ευελιξία στη λειτουργία και ταχεία ανταπόκριση σε κάθε ζήτηση.
 • Γνώση των τοπικών ζητημάτων.
 • Λειτουργία στ βάση του επαγγελματισμού.
 • Αποδοχή από το σύνολο της τοπικής εταιρικής σχέσης.

Εδαφική συνεργασία (…. INTERREG III) 2007-2013

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της σύγκλισης της διασυνοριακής περιοχής μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.

Τοπική ανάπτυξη όμως χωρίς την bottom up approach χωρίς την ενδογένεια δε νοείται. Αντιθέτως υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνιών της μεθορίου και της παραμεθορίου ευρύτερα.

            Ας μη σταθούμε στενά στον όρο ‘’παραμεθόριο’’ με την εξέλιξη τα εξωτερικά σύνορα και το αν υφίσταται ή όχι η ορολογία. Σημασία έχει το πώς ζουν οι Έλληνες απομακρυσμένης περιοχής στα σύνορα και πως προδιαγράφεται το μέλλον τους. Αποτελεί κοινό τόπο το πόσο οι συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής είναι υποβαθμισμένο και πως διαρκώς μειώνεται η παρουσία τους.

            Δε θα υπάρχουν άνθρωποι στα σύνορα, με ότι από κοινωνικά και εθνικά σημαίνει. Ιδιαίτερα προβλήματα για τους νομούς που έχουν σύνορα με Βουλγαρία – FYROM – Τουρκία. Ενώ στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση …….. προβλέπονται ιδιαίτερες δομές για τα νησιά, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τις χερσαίες παραμεθόριες περιοχές.

            Προτείνουμε λοιπόν την αναβάθμιση των προγραμμάτων για παραμεθορίους περιοχές με προβλέψεις:

 1. Δομών στήριξης της τοπικής οικονομίας
 2. Τη διάθεση πόρων αποκλειστικά για τη παραμεθόριο. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα ‘’Εδαφικής συνεργασίας 2007-2013 Ελλάδα – FYROM’’ δικαιούχος νομός είναι και ο ν. Θεσσαλονίκης.
 3. Αξιολόγηση της επίδρασης στην οικονομία της μεθορίου των τριών προγραμμάτων INTERREG I,II,III
 4. Αξιοποίηση τοπικών δομών για τεχνική υποστήριξη των περιοχών, νε δεδομένο ότι υπάρχει εγκατεστημένη γνώση στη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων.

Το νέο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας στους τρεις άξονες τα προβλέπει αντίστοιχα (οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ………, προστασία ανθρώπινης ζωής ……..) ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς και τεχνικής στήριξης.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013