Ασφάλεια/Ποιότητα Τροφίμων και ο Ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών & του LEADER+

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων απασχολούν όλο και περισσότερο τους πολίτες. Οι καταναλωτές θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα τρόφιμα που αγοράζουν στα σούπερ μάρκετ ή καταναλώνουν στα εστιατόρια είναι ασφαλή, θρεπτικά και υγιεινά, και ότι παράγονται βάσει συγκεκριμένων προτύπων.


Τα περιστατικά εκδήλωσης της ΣΕΒ ή ασθένειας των «τρελών αγελάδων», ή η κρίση των διοξινών στα τρόφιμα αύξησαν τη γενική ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Η καθησύχαση των ανησυχιών των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια και την εκπλήρωση των προσδοκιών τους σχετικά με την ποιότητα αποτελούν κύρια ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Κράτους, ο ρόλος του οποίου είναι αποφασιστικής σημασίας, όσον αφορά στην χάραξη κανόνων λειτουργίας, αλλά και στην μετάδοση της απαραίτητης πληροφορίας κύρια στα ζητήματα που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή έως και την τελική κατανάλωση.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις τροφίμων, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, αλλά και παραγωγοί γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συνεταιρισμοί, καλούνται από την πλευρά τους να αναλύσουν το πρόβλημα, να εξετάσουν τα «εργαλεία» (διοικητικά και τεχνικά) που τους παρέχονται, και να λάβουν τα μέτρα εκείνα και τις αποφάσεις, που αφ' ενός θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγιεινή στα διατιθέμενα τρόφιμα, και αφ' ετέρου θα βοηθήσουν στην οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα τους.
- Η αλυσίδα διάθεσης των τροφίμων
Η αλυσίδα διάθεσης των τροφίμων περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή, την δευτερογενή παραγωγή - επεξεργασία - συσκευασία, το κύκλωμα εμπορίας και την τελική κατανάλωση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της αλυσίδας, χωρίς να αναλυθούν οι επιμέρους παράγοντες που ενδεχόμενα να δημιουργούν αστάθεια σε κάθε κρίκο της. Αλλωστε μία αλυσίδα είναι τόσο δυνατή, όσο ο πιο αδύνατος κρίκος της.
Πρωτογενής Παραγωγή: Η πρωτογενής παραγωγή περιλαμβάνει όλες τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και λοιπές εκμεταλλεύσεις. Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των προϊόντων ενέχει σοβαρές δυσκολίες. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων είναι πολύ μεγάλος, οι "Επιχειρήσεις" είναι συνήθως ατομικές, και χωρίς οργάνωση, και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, και συντονισμός για να γίνει εναρμόνιση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων με κάποια είθηάΘΓάε. Δευτερογενής Παραγωγή & Επεξεργασία: Ο κρίκος αυτός της αλυσίδας είναι ίσως ο ανθεκτικότερος, διότι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πολλές οργανωμένες και οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις, παρουσιάζει εξειδίκευση, διαθέτει εξοπλισμό παραγωγής και ελέγχου, και τεχνογνωσία παραγωγής και ελέγχου. Περιλαμβάνει όμως και πλήθος μικρότερων επιχειρήσεων, για τις οποίες η οργάνωση φαίνεται να παρουσιάζεται σαν ανάγκη.
Εμπορία: Είναι ίσως ο κρίκος που έχει την μεγαλύτερη δυναμική, και η σχετική του βαρύτητα ενισχύεται συνεχώς. Αυτό γίνεται κυρίως λόγω της ολοένα αυξανόμενης οργάνωσης και δύναμης του εμπορίου. Όσον αφορά στην λειτουργία του εμπορίου τα εφαρμοζόμενα συστήματα διανομής, είναι καίριας σημασίας για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων, δηλαδή την επίτευξη του κύριου στόχου.
Τελική Κατανάλωση: Η τελική κατανάλωση είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο οποίος συχνά αγνοείται, κυρίως λόγω της ανάληψης ατομικής ευθύνης από τον καταναλωτή για την τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής μέσα στο σπίτι του. Αυτό που ίσως έχει μεγάλη σημασία είναι το αν ο καταναλωτής έχει την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς, και ο ρόλος που μπορεί να παίξει τόσο η βιομηχανία, όσο και κρατικοί φορείς στον τομέα αυτό. Συνήθως απαιτείται από την βιομηχανία να πληροφορήσει τον καταναλωτή, μέσω ειδικών επισημάνσεων στα προϊόντα.
- Διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων με την τεχνική ΗΑCCΡ
Η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων γίνεται με εφαρμογή στη βιομηχανία ειδικού συστήματος του συστήματος ΗΑCCΡ , ουσιαστικά με εφαρμογή των 7 αρχών του HACCP. Η φιλοσοφία του συστήματος HACCP στηρίζεται στην αναγνώριση, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών) σε όλα τα στάδια της παραγωγής - από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι τη διανομή και χρήση του προϊόντος από τους καταναλωτές. Είναι ένα προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα που επικεντρώνει στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΟΟΡε), όπου μπορεί να ελεγχθούν οι κίνδυνοι. Στόχος του συστήματος είναι να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ασφάλειας των τροφίμων. Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ασφάλειας για τα τρόφιμα και αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια των τροφίμων. Επειδή έχει άμεση σχέση με την υγεία του καταναλωτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Το σύστημα HACCP αφορά τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων, αλλά και τις εγκαταστάσεις παρασκευής τροφίμων (χώροι μαζικής εστίασης: ξενοδοχεία, νοσοκομεία, υπεραγορές τροφίμων (super market), εστιατόρια, έτοιμο φαγητό (fast food),  κ.ά..
Σημασία του ΗΑCCΡ για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τον καταναλωτή
Με δεδομένη την αύξηση κρουσμάτων τροφικών δηλητηριάσεων παγκοσμίως και την καταναλωτική απαίτηση για ασφαλή προϊόντα, τα μέτρα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων τυγχάνουν πρωτεύουσας σημασίας. Επικεντρώνονται δε στη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση των τροφίμων (σύμφωνα με τις προοριζόμενες και αναμενόμενες συνθήκες χρήσης τους). Οι πρώτες ύλες των τροφίμων συνήθως είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία, και κατά συνέπεια η μεταφορά και η αποθήκευση τους στη βιομηχανία πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η επεξεργασία τους μέσα στο εργοστάσιο πρέπει να γίνεται σωστά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διατήρηση των προϊόντων σε όλο το διάστημα της διάρκειας ζωής τους. Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χώρο από τον οποίο αυτό διέρχεται το τρόφιμο υπάρχει απαίτηση για απόλυτη καθαριότητα. Μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων έχει η μικροβιολογία τους. Σημασία επίσης έχει τα τρόφιμα να είναι ελεύθερα από χημικές ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ή από άλλα ξένα σώματα που συνήθως σχετίζονται με την ίδια την εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και τους χειρισμούς της μονάδας παραγωγής. Οι διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την επεξεργασία των τροφίμων πρέπει να εξυγιαίνουν το τρόφιμο, να απομακρύνουν κινδύνους και να μην εισάγουν νέους. Ο εξοπλισμός επίσης που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή, ο χώρος καθώς και το προσωπικό της παραγωγής δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν το τρόφιμο με κινδύνους. Όλα αυτά εξετάζονται κατά την ανάπτυξη του ΗΑCCΡ . Η σημαντικότητα που έχει για τη βιομηχανία τροφίμων η υγιεινή φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (93/43 ΕΟΚ) και η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική.
Ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία τόσο της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα προϊόντα τροφίμων, αλλά και για τη δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής αυτών σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων, όπως το ΗΑCCΡ . Η εφαρμογή του ΗΑCCΡ στη βιομηχανία τροφίμων επιτυγχάνει τη μείωση στο ελάχιστο ή την εξαφάνιση των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν από την παραγωγή έως και τη διανομή.
 
Υποχρεωτική -βάσει νομοθεσίας- η εφαρμογή του ΗΑCCΡ από τις επιχειρήσεις
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εφαρμογή των αρχών της ΗΑCCΡ , γίνεται πλέον υποχρεωτική με την οριζόντια Οδηγία 93/43/ΕΟΚ "σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων", ενώ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί συστήνουν την παράλληλη εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 ως την αποτελεσματικότερη μέθοδο που διατίθεται για την εξασφάλιση ασφαλούς παραγωγής.
Στην Ελλάδα, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, δημοσιεύθηκε η Υ.Α στο ΦΕΚ Νο 1219/4-10-2000 με την οποία εναρμονίζεται το εθνικό μας δίκαιο με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από την Οδηγία. Παράλληλα, ανατίθεται στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων -ΕΦΕΤ η ευθύνη για τον έλεγχο/ επιθεώρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη συμμόρφωση τους με την Οδηγία.
Εγγύηση για τον καταναλωτή η εφαρμογή του ΗΑCCΡ
Η εφαρμογή του συστήματος ΗΑCCΡ στη βιομηχανία τροφίμων προσφέρει αφενός μεν εμπιστοσύνη και ικανοποίηση στην ίδια την εταιρεία, ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, και αφετέρου αυτό αντανακλάται στον καταναλωτή ο οποίος εμπιστεύεται τα προϊόντα της εταιρείας. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει πλέον ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι ασφαλή, δεν πρόκειται δηλαδή να προκαλέσουν καμία βλάβη στην υγεία του. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι θα εξασφαλίζεται ουσιαστικά η προστασία του καταναλωτή από κάθε πιθανό χημικό, φυσικό και μικροβιολογικό κίνδυνο. Τα προϊόντα έτσι θα αποκτήσουν καλή φήμη στην αγορά, θα αυξηθούν οι πωλήσεις τους και θα μπορούν επίσης να εξάγονται εύκολα στην Ευρώπη και διεθνώς.
Το σύστημα HACCP δίνει έμφαση στο ρόλο της βιομηχανίας στη συνεχή πρόληψη και επίλυση των προβλημάτων, και μεταθέτει την ευθύνη της ασφάλειας των προϊόντων στον παραγωγό, ο οποίος πρέπει να "σχεδιάσει" την ασφάλεια μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών γίνεται πλέον ο έλεγχος αυτρύ του σχεδιασμού, παρά οι αναλύσεις στο τελικό προϊόν για τη διαπίστωση τυχόν απώλειας ελέγχου και παραγωγής ελαττωματικού προϊόντος. Το σύστημα ΗΑCCΡ είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο βοηθά στην εκπλήρωση του στόχου της ασφάλειας. Η ελληνική επιχείρηση θα το υιοθετήσει όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωτικό πλέον αλλά γιατί θα έχει γίνει κατανοητό τι είναι πραγματικά το  ΗΑCCΡ , ποια οφέλη μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση και ποια είναι η αναλογία κόστους/οφέλους από την εφαρμογή του. Η ασφάλεια πρέπει να θεωρείται από τους παραγωγούς τροφίμων ως υποχρέωση τους, η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη, εκτός του ότι είναι και υποχρεωτική. Η ανάπτυξη του συστήματος ΗΑCCΡ πρέπει να γίνει με την πρέπουσα σοβαρότητα και ευθύνη που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων - το σκοπό του ΗΑCCΡ .
 
Διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων με την Πιστοποίηση κατά ISO
Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία, επιβάλλουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέα δεδομένα και κανόνες που έχουν ένα κοινό συστατικό, αυτό της ποιότητας.
Η ανάγκη για βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες έχει αναγάγει την πιστοποίηση σε σημαντικό προωθητικό εργαλείο αλλά και στοιχείο που εμπνέει εμπιστοσύνη. Στην κατεύθυνση αυτή πλήθος επιχειρήσεων αποκτούν το Πιστοποιητικό Ποιότητας, σήμα κατατεθέν για την ανάπτυξη της πιστοποιημένης με ISO επιχείρησης. Από το γεγονός και μόνο ότι σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται ως προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμό που προκηρύσσει το Δημόσιο, η ύπαρξη Πιστοποιημένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας γίνεται αντιληπτό πόσο θεωρείται πλέον αναγκαίο για την επιχείρηση.
Τα πλεονεκτήματα μιας πιστοποιημένης επιχείρησης είναι πολλά και σημαντικά, καθώς συμβάλλουν: στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην μείωση του κόστους παραγωγής, στη διάνοιξη προοπτικών διείσδυσης σε νέες αγορές, στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών, στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, στην καλύτερη εκμετάλλευση των οικονομικών πόρων, στο συντονισμό και εκσυγχρονισμό της εσωτερικής οργάνωσης κ.α.
ISO 9000 και ΗΑCCΡ : ο άριστος συνδυασμός για ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων
Η Οδηγία 93/43 και η εθνική μας νομοθεσία συστήνει (άρθρο 6) την εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Εφόσον υπάρχει, εφαρμόζεται και είναι πιστοποιημένο ένα Σύστημα Ποιότητας, η μελέτη εφαρμογής ή το Σύστημα ΗΑCCΡ είναι πολύ εύκολο να ενταχθεί στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, Απλώς αφού ολοκληρωθεί η μελέτη ΗΑCCΡ και η εφαρμογή της, με αναφορές στις διαδικασίες ελέγχου εγγράφων, προμηθειών , ελέγχου διεργασιών, επιθεωρήσεων και ελέγχων ποιότητας, αποθήκευσης και διακίνησης, εκπαίδευσης, ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας γίνονται αναφορές των ενεργειών που ορίζονται στην μελέτη ΗΑCCΡ και η εφαρμογή του ΗΑCCΡ αποδεικνύεται από την τήρηση των εντύπων των διαδικασιών έλεγχοι ποιότητας, μη συμμορφώσεις / διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση, ενώ τα αρχεία παρακολούθησης του Συστήματος ΗΑCCΡ εντάσσονται στα αρχεία ποιότητας του Συστήματος Ποιότητας.
Τα Συστήματα Ποιότητας και ΗΑCCΡ διέπονται από τις ίδιες αρχές και έτσι είναι πολύ εύκολο να συνυπάρξουν. Με την έννοια ότι δεν νοείται Σύστημα Ποιότητας χωρίς την εφαρμογή της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας δεν είναι δυνατόν πλέον να χορηγείται πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας σε εταιρεία παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης τροφίμων χωρίς την ύπαρξη μελέτης ΗΑΟΟΡ(είτε είναι ενταγμένη στο Σύστημα Ποιότητας, είτε όχι) . Από την άλλη πλευρά το Σύστημα ΗΑCCΡ είναι υποχρέωση τόσο ως προς την νομοθεσία, όσο και προς την ηθική και την ευθύνη του παραγωγού και διάθεση τροφίμων, ως προς την ασφάλεια του καταναλωτή και χρήστη. Το Σύστημα Ποιότητας δεν είναι υποχρέωση, αλλά επιλογή. Με την έννοια αυτή είναι προφανές ότι το Σύστημα HACCP προηγείται χρονικά ενός Συστήματος Ποιότητας. Πάνω απ' όλα όμως προηγείται η ηθική δέσμευση για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Γιατί, άλλωστε, και οι επιχειρηματίες, καταναλωτές τροφίμων είναι!
-    Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών και της Κ.Π. LEADER
Ένας από τους γενικούς στόχους του Ε. Π. Κ.Π. LEADER+ είναι η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις όπως η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που αξιοποιούν με καινοτόμο τρόπο τοπικούς πόρους και δυναμικό. Παράλληλα, μία από τις δράσεις της Κ.Π. αφορά τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών και της ποιότητας των προϊόντων τους με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ένα από τα επιλέξιμα εργαλεία που ήδη προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου της δράσης είναι και η εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP και ISO.
Είναι προφανής, λοιπόν, η δυναμική επίδραση Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ με την επιδεκτικότητα και τη μεταβιβαστικότητα των δράσεων της αλλά και ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν σι Αναπτυξιακές Εταιρείες που έχουν την αποκλειστική διαχείριση της στην ανάπτυξη, προβολή, προώθηση και εφαρμογή τόσο της ιδέας όσο και της πρακτικής για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.
Ιδιαίτερα δε για τις αγροτικές και ορεινές περιοχές που περιλαμβάνει το LEADER+ η εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων παράλληλα με την "ποιοτική" ωρίμανση του αγρότη-επιχειρηματία είναι βέβαιο ότι Θα δημιουργήσουν τις θετικές εκείνες προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, την ενίσχυση της ταυτότητας των ελληνικών γεωργικών και μη προϊόντων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, τη διεύρυνση των αγορών τους και εν κατακλείδι την βελτίωση του εισοδήματος του έλληνα παραγωγού, επιχειρηματία, εργαζόμενου.
- Προτάσεις
Με βάση τα ανωτέρω, Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ορισμένες Προτάσεις που πιστεύω θα συμβάλλουν στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων:
α) Υποχρεωτική εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (HACCP και ISO) από τις ενταγμένες στην ΕΕ επιχειρήσεις με πρόβλεψη ένταξης της αντίστοιχης δαπάνης στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σημ. κάτι ανάλογο είχε συμβεί στο Επιχειρησιακά Πρόγραμμα Βιομηχανίας Μέτρο 4.2.10).
β) Συνεργασία ή στελέχωση των Αναπτυξιακών Εταιρειών με έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό ώστε να είναι διαρκής και αποτελεσματική η ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών/ επιχειρηματιών του LEADER+ αλλά και των πολιτών σε Θέματα ποιότητας.
γ) Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), η Γενική Γραμματεία Ποιότητας, ο ΟΠΕΓΕΠ (Α το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και φυσικά το Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Κ.Μ., η Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς καταναλωτών και παραγωγών κ.α.
δ) Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου ευαισθητοποίησης & πληροφόρησης των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών και πολιτών για όλα τα Θέματα ποιότητας όπως δημιουργία υλικού προώθησης (έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, CD κ.λπ.), οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων και συνεδρίων, εμπλουτισμό των εταιρειών με Θέματα ποιότητας κ.α.
ε) Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επιχειρηματιών, στελεχών εταιρειών και αγροτών σε Θέματα ποιότητας.
στ)Συμμετοχή στις διαδικασίες προβολής των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά με έμφαση στα δεδομένα ποιότητας των προϊόντων και των επιχειρήσεων ενταγμένων στο LEADER+.
ζ) θέσπιση ετήσιων βραβείων ποιότητας για τις επιχειρήσεις του νομού που αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες για την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων αναφορικά με τις επιδόσεις τους σε Θέματα ποιότητας.
η) Ανάπτυξη συνεργασίας με την Α' και Β εκπαίδευση με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και της νεολαίας σε Θέματα ποιότητας.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013